home

This slideshow requires JavaScript.

รายละเอียดโครงการสัมมนาเทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคไทย 4.0 

ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายละเอียด click

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธาน “การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สช.อ.หนองจิก”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก ได้ดำเนินการประชุมข้ารา ...
อ่านเพิ่มเติม

สช.อำเภอไม้แก่น ลงตรวจ “สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น”

“สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น” วันพฤหัสบดี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นา ...
อ่านเพิ่มเติม

“การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอับดุลฝัตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี ประธาน “การประชุมพบปะพนักงานราชการครูในสังกัด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการส ...
อ่านเพิ่มเติม

“ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ เรื่องการแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน”

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัด “ประชุม ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง ประธานในการประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในระบบ ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2561

15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารในระบบ ประจำเดือนม ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

Loading...
Facebook Fanpage Feed สช.ปัตตานี
Friday, March 23rd, 2018, 8:32 am

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Friday, March 23rd, 2018, 8:14 am

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Friday, March 23rd, 2018, 8:06 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

#เสมาวายุภัค พร้อมค่ะ ทีม A ฟุตซอล

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, March 22nd, 2018, 12:25 pm
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

ประชุมปฏิบัติการจัดคู่มือการวัดและประเมินผลหลักสูตรอิสลามศึกษา ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, March 22nd, 2018, 8:48 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก ได้ดำเนินการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สช.อ.หนองจิก ณ ห้องประชุมซานูซี ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, March 22nd, 2018, 7:48 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น.
นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี พร้อมด้วยนางบัรนัน สาแล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, March 22nd, 2018, 7:00 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

"สถาบันศึกษาปอเนาะเเห่งใหม่ของอำเภอไม้เเก่น"
วันพฤหัสบดี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางซากีเราะ เร่งหวัง ผอ.สช.อ.ไม้เเก่น เลขานุการคณะกรรมการตรวจจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะ ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Thursday, March 22nd, 2018, 3:34 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.
นายอับดุลฝัตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วม ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, March 21st, 2018, 11:01 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15.30น.
นางวรัญชิดาธรณ์. พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน มอบหมายให้ บุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม Big ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY
Wednesday, March 21st, 2018, 10:59 am
รูปภาพจากโพสต์ของ สช.ปัตตานี

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน
วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.
นางวระญชิดาธรณ์. พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน มอบหมายให้ บุคลากร ... See more

LIKE
LOVE
HAHA
WOW
SAD
ANGRY