home

ลิ้งประกาศ >>> https://student.psu.ac.th/tonkla/?p=301

แจ้งให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2560

ขอให้โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์เพื่อจัดทำรายงานเอกสารดังกล่าวตามเอกสารที่แนบ

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ดาวน์โหลดที่นี่

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดาวน์โหลดที่นี่

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานการประชุม”ซักซ้อมความเข้าใจการติดตามตรวจสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชน”

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มอำนวยการ งานบริหารการคลังและสิทรัพย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวั ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.อำเภอปะนาเระ “เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี”

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนา ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ร่วม“กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 “กิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำปี 2561” พหุวัฒนธรรมนำปัตตานีสันติสุข “คุยสนทนายาม ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561”

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 “ประชุมคณะกรรมการ กศจ.จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 11/2561″ สำนักงาน ...
อ่านเพิ่มเติม

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานีประธานใน “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย” “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศา ...
อ่านเพิ่มเติม
Loading...

โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา คว้ารางวัล จากการแข่งขันปันจักสิลัต รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนสามัคคีธรรมวิทยา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทุ่งยางแดง ...
อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนฮั่วหนำชนะ “การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตร นารี ระดับจังหวัด”

ในนามสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอแสดงความยินดี กับ “โรงเรียนฮั่วหนำ ที่ได้ชนะ “การประกวดระ ...
อ่านเพิ่มเติม

Hits: 4

Hits: 10

Hits: 6

Hits: 11

Loading...

Hits: 31725