Author's posts

ส.ค. 17 2018

โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

ส.ค. 06 2018

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 ค่ายพัฒนาทักษะภาษาสู่อาเซียน (นักเรียน) ค่ายที่ 2 ค่ายภาษามลายูกลาง และค่ายที่ 3 ค่ายภาษาจีน

ส.ค. 03 2018

แนะนำสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

ส.ค. 02 2018

พิธีเปิด ค่ายภาษามลายูกลางและภาษาจีน สช.ปัตตานี

ส.ค. 02 2018

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 ค่ายภาษาไทย สช.ปัตตานี