Category: กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

ส.ค. 06 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561”

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยกา …

Continue reading

ก.ค. 23 2018

พิธีเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21”

พิธีเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภา …

Continue reading

ก.ค. 19 2018

พิธีเปิดโครงการ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในศตวรรษที่ 21”

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการยก …

Continue reading

เม.ย. 19 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัด กิจกรรม”การอบรมส่งเสริมความพร้อมในการอ่านออกเขียนได้ นักเรียนปฐมวัย” 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30.น. กลุ่มแผนงา …

Continue reading

มี.ค. 22 2018

“การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอับดุลฝ …

Continue reading