Category: ส.ช.อำเภอเมืองปัตตานี

พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอเมืองปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันที่ 30 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปั …

Continue reading

เม.ย. 27 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้การเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปั …

Continue reading

เม.ย. 23 2018

ผอ.สช.อำเภอเมืองปัตตานี “ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมการขอจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ”

วันที่ 23 เมษายน 2561 นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอเมืองปัตตานี “เข้าร่วมงานรับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

มี.ค. 09 2018

สาร สช.จังหวัดปัตตานี