Category: ส.ช.อำเภอสายบุรี

ก.ย. 14 2018

สช.อำเภอสายบุรีร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 20 กันยายน 256 …

Continue reading

ส.ค. 07 2018

สช.อำเภอสายบุรี ได้ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการนำหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนฯ”

  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 6- 7 สิ …

Continue reading

ก.ค. 25 2018

นายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จ.ปน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่

วันพุธ ที่ 25 กรกฏาคม 2561 นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนว …

Continue reading

มิ.ย. 05 2018

สช.อำเภอสายบุรี การจัดประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินการตรวจการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ของโรงเรียนเอกชนในระบบ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 4 มิถุนายน 256 …

Continue reading

เม.ย. 30 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 28 เมษายน 2561 …

Continue reading