ธ.ค. 29 2017

สช.อำเภอสายบุรีจัด “โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21”

โครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่ม SMA ประกอบด้วย โรงเรียนลาลอวิทยา โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลป่าทรายวิทยา โรงเรียนอัตตัรบียะห์ อิสลามียะห์และโรงเรียนศาลาฟี จัดทำโครงการอบรมครูและบุคลากร เรื่อง บทบาทของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 โดยมีท่านฮัจญีมูฮำหมัดนูร ฮัจญีอาวังกือจิ อดีตศึกษาธิการปาเสมัส รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียเป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สช.อำเภอสายบุรี

 โดยดวงฤทัย แสงอุบล ประชาสัมพันธ์

Hits: 218

%d bloggers like this: