ม.ค. 08 2018

สช.อำเภอหนองจิก ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า

]วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 07.30 น.
โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิกและโรงเรียนเอกชนในระบบ จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้าผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนอัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง ข้อคิดเห็นการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อแจ้ง ติดตาม การดำเนินงาน และข้อราชการที่สำคัญในห้วงเวลาที่ผ่านมา ผลการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัลฮุสนียะห์อิสลามวิทยา ที่ให้การต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

Hits: 90

%d bloggers like this: