ม.ค. 11 2018

สช.จังหวัดปัตตานี คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัลในงานวันครูประจำปี 2561

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยกลุ่มอำนวยการ งานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ  ตามประกาศสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การคัดเลือกครู ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560
โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือก เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นการเพิ่มสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ที่ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความน้่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงได้กำหนดให้มีการคัดเลือกครู ผู้สอนศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) โต๊ะครู/ผู้ช่วยโต๊ะครู และผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กำหนดประเภทและรางวัลการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ แบ่งเป็น 8 ประเภท จำนวน 88 รางวัล เพื่อเข้ารับรางวัลในวันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

Hits: 768

%d bloggers like this: