ม.ค. 15 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน ร่วมกับ ฉก.ทพ.2205 เข้าเยี่ยมเยือนศูนย์อิสลามศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ดารุสลามท่าแรด

เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ร่วมกับ พ.ต.สิทธิศักดิ์ สิงหสุริยะ ผบ.ร้อย ฉก.ทพ.๒๒๐๕ พบปะกับครู และนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ดารุสลามท่าแรด โดยนำของขวัญวันเด็กไปมอบให้เด็กๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเรียน ผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์ ผู้สอนและนักเรียน ได้รับความร่วมมือและการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ ที่ ๔  การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันมางการศึกษา

Hits: 54

%d bloggers like this: