ม.ค. 17 2018

งานวันครู 61 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

งานวันครู 61 สช.จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561

งานวันครู 61 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี
โดยนายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนทั้งในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุน สมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอน ให้มีศักยภาพ ความศรัทธา ความน่าเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม โดยมีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 88 คน จากผลงาน 8 ประเภท โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ จำนวน 600 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากแต่โรงเรียนในสังกัด สชฺ อำเภอเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

Hits: 176

%d bloggers like this: