ม.ค. 17 2018

ผอ.สช.อำเภอหนองจิก ประธานในพิธี “เปิดกิจกรรมเด็กดีศรีมุสลิม ปันรอยยิ้มสู่วิชาการประจำปี 2561”

วันที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเด็กดีศรีมุสลิม ปันรอยยิ้มสู่วิชาการ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการเต็มศักยภาพและมีกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ณ โรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิ
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนแสงประทีปวิทยามูลนิธิที่ให้การต้อนรับทีมงานสช.อ.หนองจิกเป็นอย่างดี
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

Hits: 64

%d bloggers like this: