ม.ค. 17 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู” ในสังกัด สช.อำเภอเมืองปัตตานี

วันที่ 16 มกราคม 2561
เวลา 13:00 น เนื่องด้วยในโอกาสวันครู นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตนีร่วมกับคณะครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์วันครู โดย ท่านทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาสแก่บรรดาผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ (ครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ ระหว่างผู้บริหารและครู โรงเรียนเอกชนในสังกัด รวมถึงบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี และยังส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยจัดกิจกรรมกีฬาทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอล และเปตอง อีกทั้งยังมีการจับฉลากรับรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ครูและคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัด ซึ่งรางวัล ได้รับความอนุเคราะห์จาก โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 18 โรง สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าไปรษณีย์อำเภอหนองจิก และ ร้านปรีดาเครื่องเขียน อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จัดขึ้น ณ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา
ซึ่งสอดคล้องคามยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา

Hits: 111

%d bloggers like this: