ม.ค. 25 2018

โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ได้ดำเนินการจัด “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา เมาลิดสัมพันธ์”

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรม “งานเมาลิดสัมพันธ์”

โดยมี นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรม การมีส่วนร่วมในชุมชนรอบสถานเอกชน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นชุมชนรอบสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยงานความมั่นคง เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 650 คน จากผลการดำเนินงานการดังกล่าว ทำให้ชุมชนรอบสถานศึกษามีส่วนร่วมและสร้างสัมพันธ์ที่ดี ต่อกัน เป็นการเปิดรั้วโรงเรียนให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสัมพันธ์อันดี ต่อกันระหว่างชุมชน หน่วยความมั่นคง และภาครัฐ ต่อจนส่วนราชการๆ ประชาชนได้เกิดความรักความสามัคคี และเกิดสันติสุข ที่ยั่งยืนต่อไป จัดขี้น

ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 148

%d bloggers like this: