ม.ค. 25 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกกฎหมาย

วันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุติธรรมทางเลือกกับกฏหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่ จชต. และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกฏหมายพิเศษด้านความมั่นคง ในพื้นที่ จชต.โดยมีนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายจาก เลขา ศอ.บต. ณ ห้องจุติ โรงแรมหรรษาเจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภแม่ลาน

 

Hits: 52

%d bloggers like this: