ม.ค. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เยี่ยมติดตาม กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ โรงเรียนดารุลสลาม นราธิวาส

โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา “สานสัมพันธ์ชุมชนสู่สถานศึกษา” โรงเรียนดารุสสาลาม ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
เนื่องด้วยนางสาวดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์ /นางสาวนูรียา มะมิงจิ นักจัดการงานทั่วไป และนางสาวกนกอร สุจินรัตน์ นักวิชาการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสช.จังหวัดปัตตานีให้เข้าร่วม กิจกรรมดังกล่าว พร้อมติดตามความเรียบร้อยของโครงการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดียิ่ง
โดยมี ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนรอบสถานศึกษา”
ขอขอบคุณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

ภาพข่าว/ดวงทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

Hits: 96

%d bloggers like this: