มี.ค. 05 2018

ผอ.สช.อำเภอแม่ลาน “ประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน”

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น.
นายสมมาตร บารา นายอำเภอแม่ลาน/ผอ.ศปก.แม่ลาน พร้อมด้วย นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ลูกจ้าง และบัณฑิตอาสาฯ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน โดยมีกิจกรรมดังนี้ ๑. เชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ ๒. อ่านสาร “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)” ประจำปี ๒๕๖๑ ของนายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และสารปลัดกระทรวงมหาดไทย ๓. มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณฯ โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้ ๓.๑ มอบโล่รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านปลักปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงเตี้ย ๓.๒ มอบรางวัลชมเชยระดับเขต ในเขตตรวจราชการกรมการปกครองเขต ๘ ได้แก่ บ้านปลักปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงเตี้ย ๓.๓ มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับอำเภอ ได้แก่ บ้านปลักปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลม่วงเตี้ย ๓.๔ มอบรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ได้แก่ บ้านโคกพันตัน หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ลาน ๔. ประชุมมอบนโยบายและการดำเนินงานตามข้อสั่งการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป
ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลาน

Hits: 67

%d bloggers like this: