มี.ค. 26 2018

โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลามโรงเรียนเอกชนในระบบ อำเภอหนองจิก

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิกร่วมกับโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด โดยการนำของ นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมอำเภอหนองจิก โดยได้รับเกียรติจากนายพนม อินทันแก้ว รองผอ.สช.จ.ปัตตานี เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ซึ่งมี พ.อ.หาญพล เพชรม่วง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจ ทพ.43 ได้กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจาก นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี บรรยายในหัวข้อ “การสร้างเยาวชนสู่วิถีอิสลาม คือ ภารกิจของครู”, และพันเอก(พิเศษ) ธิรา แดหวา ผู้อำนวยการกองกิจการพิเศษศูนย์สันติวิธี บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการสร้างสังคมสู่สันติสุข” ช่วงบ่าย นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอหนองจิก บรรยายในหัวข้อ “ความเจริญก้าวหน้าของอำเภอหนองจิกต้นแบบมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่อุสตาสและอุสตะซะห์ผู้เข้าร่วมโครงการ
ซึ่งการดำเนินการโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณนายอำเภอหนองจิกและเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้อำนวยความสะดวกสถานที่ในการจัดโครงการฯ ในครั้งนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพ/ข่าว :- ทีมงานประชาสัมพันธ์ สช.อ.หนองจิก

Hits: 76

%d bloggers like this: