มี.ค. 26 2018

เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอเมืองปัตตานี “เข้าร่วมงานรับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)”

วันที่ 26 มีนาคม 2561
นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี ได้มอบหมายให้ นางอัศนีย์ ยุโซ๊ะ เข้าร่วมงานรับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ที่สำเร็จการศึกษาระดับอิบตีดาอียะห์ ชั้นปีที่ 6 ในเครือข่ายตำบลปูยุด เวลา 8:30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปูยุด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
#ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

Hits: 47

%d bloggers like this: