มี.ค. 26 2018

นักเรียนในสังกัด สช.อำเภอสายบุรี “ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 26 มีนาคม 2561 กองลูกเสือและเนตรนารีโรงเรียนบำรุงมุสลีมีน สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด ณ มัสยิดต่างๆ ในตำบลเขตตะบิ้งและตำบลใกล้เคียง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอีหม่ามและผู้ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง

Hits: 76

%d bloggers like this: