มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ “ลงตรวจติดตามการสร้างก่ออาคารเรียน”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี
วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น.
นายทรงพล ขวัญชื่น ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนายสุกรี แวมูซอ รอง ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี นายสุฟยาน แวบือซา ผอ.สช.อำเภอสายบุรี และคณะกรรมการดำเนินการตรวจการจ้างและรับรองผลการปฏิบัติงานการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม ณ โรงเรียนศาสน์อิสลาม อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งการดำเนินการตรวจปรากฏว่ามีการดำเนินการตามงวดงานเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงทุกประการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพช่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี

Hits: 279

%d bloggers like this: