มี.ค. 30 2018

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″

โครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ สำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561″ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตนี

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการจัดประชุม เรื่องการแต่งตั้ง่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561
นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานในการประชุมชี้แจง

โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2561 สำนักงานการศึกษาเอกชนจัง ได้ดำเนินการกำหนให้มีการจัดสอบคัดเลือกเพื่อที่จะทำการคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผู้เข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 2,248 คน โดยทำการคัดเลือกให้เหลือ 320 คน เพื่อเมาเข้าค่าย ในโครงการพรี
โอลิมปิกวิชาการ 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้
1.สาขาวิชาฟิสิกส์ 40 คน
2.สาขาเคมี 40 คน
3.สาขาชีววิทยา 40 คน
4.สาขาคณิตศาสตร์ 40 คน
มีนักเรียนเข้าอบรมสาขาวิชาละ 40 คน รวม 160 คน และเมื่อเสร็จสิ้นค่ายที่ 1 จะต้องทำการคัดเลือกนักเรียน ในสาขาวิชาละ 10 คนต่อศูนย์ เพื่อเข้าโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ
ในค่ายที่ 2 ต่อไป
การดำเนินงาน ค่ายที่ 1 จำนวน 160 คน ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาโดยเริ่ม ในช่วงวันที่ 26 เมษายน ถคง 5 พฤษภาคม 2561 และค่ายที่ 2 เริ่มในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561

ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้เอื้ออำนวยความสะดวกในเรื่องของการใช้อาคารสถานที่ในการเข้าค่ายของเด็กและใช้ห้องเรียนตลอดถึงวิทยากร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒฯากำลังคนให้มีสมรรถนะในการแข่งขัน

Hits: 3540

%d bloggers like this: