เม.ย. 23 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2561

22 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ฯ ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับรู้ข้อราชการต่างๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์
ขอขอบคณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนสรรเสริญวิทยาคาร ที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

Hits: 23

%d bloggers like this: