เม.ย. 23 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาระ พร้อมคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตาม โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ โดยนางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด จำนวน ๑ โรง ได้แก่ โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

Hits: 22

%d bloggers like this: