เม.ย. 27 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้การเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ โดยนางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดจำนวน ๑ โรง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปัญญาศาสน์ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ

Hits: 31

%d bloggers like this: