เม.ย. 30 2018

ผอ.อำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่ ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ โดยนางวิจิตรา โต๊ะมีนา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัดจำนวน ๑ โรง ได้แก่ โรงเรียนอัลยามีอะห์อัลอิสลามียะห์ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สช.อำเภอปะนาเระ

Hits: 56

%d bloggers like this: