พ.ค. 01 2018

ผอ.สช.อำเภอสายบุรี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกั

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายสุฟยาน แวบือซา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอกะพ้อ นางซากีเราะ เร่งหวัง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอไม้แก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบในสังกัด จำนวน ๒ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศาสน์อิสลาม และโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครู ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารตัดการศึกษา
ภาพข่าว/สช.อำเภอกะพ้อ

Hits: 27

%d bloggers like this: