พ.ค. 02 2018

นางมัสนะห์ สาร๊ รองผอ.สช.จังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการ ลงพื้นที่ตรวจนิเทศ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
นางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นางสาววรัญชิดาธรณ์ พลานิวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอแม่ลานพร้อมด้วยคณะกรรมการ ตามคำสั่งพร้อมด้วยคณะกรรมการตามคำสั่ง สช.จ.ปัตตานี ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัดอำเภอยะรัง จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนปฎิบัติธรรมมูลนิธิและโรงเรียนศรีพัฒนศาสตร์ ซึ่งผลจากการตรวจสอบ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะผู้บริหารโรงเรียนรวมถึงคณะครูที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะรัง

Hits: 38

%d bloggers like this: