พ.ค. 03 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง “เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561”

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ได้มอบหมายให้นาวสาวโรซีต้า นิมะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีนายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ เพื่อเป็นการมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่างๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและตามภารกิจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ โดยมี พ.อ.จเด็จ โจสูงเนิน รอง ผบ.กรม.ทพ ที่๔๒ ผู้แทน.สภ.ยะหริ่ง หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่ปกครอง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

Hits: 21

%d bloggers like this: