พ.ค. 09 2018

สช.อำเภอเมืองปัตตานี จัดการชี้แจง และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
เวลา 9:30 น นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมด้วยเจ้าหน้า สำนักงานการศึกษาเอกชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การชี้แจง และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับ การตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุน โรงเรียนเอกชนในระบบ ทั้งนี้ได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงเจ้าหน้า/ครู ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอุดหนุนโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเงิน ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายสารสนเทศ เป็นต้น ทั้งสิ้นรวม 88 คน ผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
#ประชาสัมพันธ์ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเมืองปัตตานี

%d bloggers like this: