มิ.ย. 05 2018

สช.อำเภอหนองจิก ดำเนินการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ”

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก และจนท.สช.อ.หนองจิก ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและให้ความรู้ในการดำเนินการจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบให้แก่โต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะและครูผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ในสังกัด ณ ห้องประชุมอำเภอหนองจิก ซึ่งการจัดโครงการอบรมฯในครั้งนี้ได้ดำเนินการอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอหนองจิก

Hits: 15

%d bloggers like this: