พ.ค. 15 2018

สช.จังหวัดปัตตานี จัดประชุมลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องคำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561
“ประชุมลงนามทำบันทึกข้อตกลง เรื่อง คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561”
นายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานในประชุมลงนามบัทึกข้อตกลง
กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุม โดยนางมัสนะห์ สารี รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
กล่าวรายงาน โดย นายชญานินทร์ อีซอ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561 ซี่งมีรายละเอียดในคำรับรองได้แก่ 1.การพะัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 2.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3.ความสะอาดในสถานศึกษา 4.ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา (PLC) โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงเรื่อง คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2561
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในระบบ จำนวน 122 คน
ยุทธศาตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

%d bloggers like this: