มิ.ย. 07 2018

สช.อำเภอยะหริ่งได้ดำเนิน”การประชุมมาตรการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ

วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น.
นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในการประชุมมาตรการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เพื่อทำความเข้าใจและความถูกต้องในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ (1).ชี้แจงการขอรับเงินอุดหนุนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) ประจำปีงบประมาณ 2561 (2).ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) (3).ชี้แจงการใช้หลักสูตรและแจกหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน และแผนการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษา ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 (4).ชี้แจงการแต่งตั้ง-ถอดถอนผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) จำนวน 82 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

Hits: 56

%d bloggers like this: