พ.ค. 16 2018

สช.จังหวัดปัตตานี “ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560”

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561
“ประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560”

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 29-3 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2561 ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 21/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจ นิเทศ ติดตาม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้การตรวจ นิเทศ ่ติดตามฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จึงได้ดำเนินการจัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมสรุปผลการตรวจ นิเทศ ติตามการอุดหนุน

โดยมีนายพนม อินทันแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในการประชุมสรุปผล และได้มีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ตามคำสั่งดังกล่าว ณ ห้องประชุมโรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ภาพ/นิพนธ์ เจ๊ะเดรื นักวิชาการศึกษา
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

%d bloggers like this: