มิ.ย. 21 2018

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561

21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง จัดประชุม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ตำบลตะโละ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดยมีนางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง เป็นประธานในที่ประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับรู้ข้อราชการต่างๆ ซึ่งการประชุมดังกล่าวดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนดารุลอูลูมวิทยา ทุกท่านที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

Hits: 15

%d bloggers like this: