มิ.ย. 26 2018

สช.จังหวัดปัตานี จัด”โครงการอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560”

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น.
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้ดำเนินการจัด ”โครงการอบรมการพัฒนาการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัฒนาอิสลาม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
โดยนายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมรับการอบรม
จากคำกล่าวรายงานของ นายอับดุลฝัตตะห์ เจริญยืน หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดังนี้
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กำหนดให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี นำไปพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอยด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการศึกษา และครูที่ดูแลเรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย จำนวน 78 โรงเรียน /โรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 268 คน ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมรับการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ต่อไป
ภาพ/นิพนธ์ เจ๊ะเดร์ นักวิชาการศึกษา
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 41

%d bloggers like this: