มิ.ย. 27 2018

สช.จังหวัดปัตตานี เข้าร่วม”การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” 

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)กำหนดประชุมหารือและติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานี รวมทั้งติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบเดิม และหรือได้รับมอบหมายจากจังหวัด พิจารณาดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ฟื้นฟู บูรณาการให้ใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการต่อยอดโครงการให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้รับมอบหมายให้ นางสาวดีญานา อีสามะ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วย นางสาวดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม”การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”
ณ ห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล
นักประชาสัมพันธ์

Hits: 27

%d bloggers like this: