มิ.ย. 29 2018

ผอ.สช.อำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2561

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางกฤติยา จุลานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงงานการศึกษาเอกชนยะหริ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ ๓๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตรวจนิเทศ ติดตาม การให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบูรณาการศึกษาวิทยา ตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ทางคณะฯ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้การต้อนรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ภาพข่าว/สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง

Hits: 82

%d bloggers like this: