มิ.ย. 29 2018

สช.จังหวัดปัตตานี ขานรับนโยบาย การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรักชาติและความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ให้กับสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

วันที่ 29 มิถุนายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ดำเนินการมอบธงชาติ พร้อมธงตราสัญลักษณ์ รัชกาลที่ 10 ให้แก่ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในสังกัด เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ สถาบันศึกษาปอเนาะ พร้อมทั้ง ศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในสังกัดต่อไป เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในสถานศึกษาเอกชนได้แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ความสมัครสมานสามัคคี ด้วยการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรากรู ด้วยการรณรงค์ให้สถานศึกษาเอกชนทุกประเภทเสริมสร้างความรักชาติ ให้แก่นักเรียน ในสังกัดต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อดสรอมสร้างความมั่นคง
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 49

%d bloggers like this: