ธ.ค. 14 2017

เยี่ยมเยียนโต๊ะครูสปน. บาบอหะยีอาแซ ดอฆอ ปอเนาะพัฒนาเยาวชน

วันนี้ 13 ธันวาคม 2560
นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นอภ.หนองจิก พร้อมด้วยนายเชาวน์เพชร เจ๊ะสอเหาะ ผอ.สช.อ.หนองจิก และ พ.ท.ปัญจพล ทรัพย์บวร รอง ผบ.กรมทหารพราน ที่ 43 ได้ไปเยี่ยมเยียนโต๊ะครูสปน. บาบอหะยีอาแซ ดอฆอ ปอเนาะพัฒนาเยาวชน บาบอหะยีมะแอ สุหลง สปน.ส่งเสริมอิสลามศึกษาวิทยา ต.ท่ากำชำ และโต๊ะครูบาบอรอปีอี หะยีดือราแม สปน.อัซซียารินนาบาวียะห์ ต.บางเขา เพื่อให้กำลังใจหลังจากน้ำลดจากอุทกภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมกับได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการพัฒนาเยาวชนผู้เรียนสปน.สู่ความเจริญและก้าวหน้าต่อไป
ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา
ภาพข่าว/ทีมงานประชาสัมพันธ์ สช.อำเภอหนองจิก

Hits: 44

%d bloggers like this: