พ.ย. 16 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานีประธานใน “พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.
“รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”
“พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา”
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย สร้างความ สามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกและมีน้ำใจเป็นนักเรียน 
โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และตลอดจนนักเรียนทุกคน ที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้
ภาพ/สราภรณ์ สงวาริน นักจัดการงานทั่วไป
ข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

 

Hits: 23

%d bloggers like this: