พ.ย. 30 2018

ผอ.สช.จังหวัดปัตตานี ประธานการประชุม”ซักซ้อมความเข้าใจการติดตามตรวจสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชน”

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
กลุ่มอำนวยการ งานบริหารการคลังและสิทรัพย์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้ดำเนินจัดประชุม “ซักซ้อมความเข้าใจการติดตามตรวจสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชน”
นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประธานการประชุม
ตามแบบสรุปผลการตรวจ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับเงินอุดหนุน
3.ข้อมูลเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
4. เอกสารที่ต้องจัดทำตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2560 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้อง
5. ข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ประจำปีการศึกษา 2561
6.การดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม)
7.การตรวจสอบข้อมูลสำหรับนักเรียนทุพโภชนาการและนักเรียนขาดแคลน
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นักวิชาการเงิน และนักวิชาการศึกษา จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดปัตตานี
ภาพข่าว/ดวงฤทัย แสงอุบล นักประชาสัมพันธ์

Hits: 85

%d bloggers like this: