ธ.ค. 20 2017

สช.อำเภอยะหริ่ง จัดประชุมบุคลากร ครู และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  เวลา 09.00 น0. ที่ผ่านมา

นางกฤติยา จุลยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง ได้จัดประชุมบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) และหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนเอกชนในสังกัด ประจำเดือนธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอยะหริ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูต่อไป

ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

ดวงฤทัย  แสงอุบล  นักประชาสัมพันธ์

 

Hits: 106

%d bloggers like this: