ธ.ค. 25 2017

“เพิ่มเวลารู้ สู่น้องชาวใต้” โดย สช.จังหวัดปัตตานี

วันนี้ 25 ธันวาคม 2560
“กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมติวเตอร์แนะแนวการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี นายสุกรี แวมูซอ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเติมความรู้ในวิชาหลักที่สำคัญแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2.เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเพิ่มผลสัมฤทธิ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนในสังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จำนวน 2150 คน โดยกำหนดเป็น 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ที่ 1 ห้องประชุมคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1299 คน ศูนย์ที่ 2 ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี จำนวนนักเรียน 851 คน โดยมีทีมวิยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการติวเป็นอย่างดี นำโดยอาจารย์ประสิทธิ์ จันต๊ะภา และคณะ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ซึ่งสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางการศึกษา

Hits: 104

%d bloggers like this: