เกี่ยวกับ สช.จ.ปน.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 เรื่อง จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนขึ้นในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา และให้จัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ 37 อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสทุกอำเภอ และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้(กพต.) ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งมี ฯพณฯ สมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ได้มีมติให้มีการจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเป็นหน่วยงานสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ต่อมาได้ประกาศปรับปรุงให้เป็นหน่วยงานการศึกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 โดยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด  เพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน  ในสังกัดให้มีคุณภาพและก่อให้เกิดความสันติสุข

การจัดตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ประการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 มีนาคม 2552 ทางผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายประเสริฐ  แก้วเพ็ชร) นายธีรเทพ ศรียะพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี   นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1 และนายวิลาศ  อุทัยรัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี ได้ประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว  มีมติให้ใช้อาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดปัตตานี (เดิม)เป็นที่ตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  จึงได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเป็นที่ตั้งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ใช้งบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)และจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้จังหวัดปัตตานี  เป็นจังหวัดนำร่องในการเปิดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดเป็นแห่งแรกในวันที 10 พฤษภาคม 2552

ปัจจุบันสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี  เขต 2 เดิม เลขที่ 21 ถนนสฤษดิ์  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  เนื่องจากสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ย้ายไปตั้งอยู่อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

  1. ประสานการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการการศึกษาเอกชนในจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายการเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ เร่งรัด นิเทศและติดตาม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน สถาบันปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
  3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทุกประเภทสถาบันปอเนาะ และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
  4. ปฏิบัติงานรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้มอบหมาย

Hits: 1631