Category: กลุ่มอำนวยการ

มี.ค. 26 2018

นักเรียนในสังกัด สช.อำเภอสายบุรี “ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาโดยมีการบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด”

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสายบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2561 …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอยะรัง เข้าร่วม โครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน “กิจกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช หมู่เก็ม …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

เจ้าหน้าที่ สช.อำเภอเมืองปัตตานี “เข้าร่วมงานรับมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เรียนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)”

วันที่ 26 มีนาคม 2561 นางแวเสาะ แตมามุ ผู้อำนวยการสำนัก …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

ผอ.สช.อำเภอปะนาเระ “ประธานในพิธีมอบประกาศนีย์บัตรแก่นักเรียนที่จบ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานการศึกษาเอก …

Continue reading

มี.ค. 26 2018

“ประชุมการพบปะหารือสร้างความเข้าใจ”

“ร่วมประชุมการพบปะหารือสร้างความเข้าใจ” วัน …

Continue reading