Category: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีที่ 3

ให้นักเรียนที่สอบผ่านส่งแบบตอบรับเข้าค่ายพรีโอลิมปิกวิช …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขันทักษะและความสามารถ เยาวชน คนชายแดนใต้

การประกวดแข่งขันทักษะและความสามารถ “เยาวชน  คนชาย …

Continue reading

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนนอกระบบ Hits: 171

ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Hits: 1323

ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ …

Continue reading