Category: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีท่ี ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมภาษาอังกฤษ

ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

ประชาสัมพันธ์นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสอนเสริมภาษาไทยและภ …

Continue reading

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ร่วมกับมหาวิทย …

Continue reading