File Icon โครงการประกวดหนังสั้นหัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"
File Icon รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
File Icon โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"
File Icon รับสมัครทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
File Icon การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์2560
File Icon ขอเชิญส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต2560
File Icon บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
File Icon ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรีว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในเดือนรอมฎอน
File Icon เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
File Icon พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

22-08-2560
ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ
17-08-2560
ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560
10-08-2560
ประชุมการวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนฯ
09-08-2560
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มฯ สช.ปัตตานี
07-08-2560
การแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนพัฒนาอิสลาม
03-08-2560
พิธีเปิดการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน
02-08-2560
มหกรรมกีฬาเครื่อข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ
14-07-2560
บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 2560
12-07-2560
มหกรรมนวัตกรรมการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
22-06-2560
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก...

ประชาสัมพันธ์

File Icon โครงการประกวดหนังสั้นหัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"
File Icon รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ดำเนินการจัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
File Icon โครงการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "โครงการคุณธรรม ตามศาสตร์พระราชา"
File Icon รับสมัครทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”
File Icon การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานีเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนการไปรษณีย์2560
File Icon ขอเชิญส่งโครงการเข้าประกวดตามโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต2560
File Icon บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
File Icon ข้อเสนอแนะของจุฬาราชมนตรีว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในเดือนรอมฎอน
File Icon เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
File Icon พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10
File Icon การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
File Icon ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่สำคัญของชาติไทย
File Icon เปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศญี่ปุ่นแก่นักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2561 เพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
File Icon ขอความร่วมมือดำเนินการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อในสถานศึกษา
File Icon การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438
File Icon โครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ
File Icon เชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
File Icon คู่มือและแนวทางการประกันคุณภาพฯ...
File Icon ขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี ปี2560
File Icon ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

กลุ่มอำนวยการ

File Icon การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลนักเรียน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
File Icon คำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน เป็นเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
File Icon คำขอรับการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

File Icon คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี 2559
File Icon มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
File Icon การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
File Icon แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon คู่มือการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพาอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. ๒๕๕๔
File Icon แบบฟอร์มการขอเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
File Icon เอกสารประกอบการอบรม โครงการ”พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”
File Icon ผลงานทางวิชาการ...

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon สารสนเทศ สช.ปัตตานี 2560
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
File Icon บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(รายงานผล2558-2559)
File Icon การบรูณาการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเด็ก Pattani Smart Kids
File Icon หนังสือ...ความรู้เบื้องต้นสะเต็ม...
File Icon สารสนเทศ สช.ปัตตานี 2559
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
File Icon นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑"
File Icon คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR)
File Icon เอกสารประกอบการอบรม SAR
File Icon แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon ข้อมูลสารสนเทศ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

File Icon คู่มือและแนวทางการประกันคุณภาพฯ...
File Icon การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2560
File Icon ตารางการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนฯ...
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายงานผล I-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบo-net และ i-net
File Icon ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
File Icon รายงานผลการปฏิบัติการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 มกราคม 2557
File Icon ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการจัดทำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการฯ
File Icon คำสั่งศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข ล่าสุด
File Icon จำนวนคณะกรรมการจัดสอบ I-NET 56
File Icon คำสั่ง I-NET 56 ระดับศูนย์สอบ
File Icon ประชุมสนามสอบ O-NET 56
File Icon ประชุมสนามสอบ I-NET 56
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ

22-08-2560 Hits:36 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ

Read more

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

17-08-2560 Hits:29 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2560

Read more

ประชุมการวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนฯ

10-08-2560 Hits:40 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมการวิพากษ์ร่างแผนงานขับเคลื่อนฯ

Read more

บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 2560

14-07-2560 Hits:68 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพร 2560

Read more

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก...

22-06-2560 Hits:68 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก...

Read more

แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมฯ

13-06-2560 Hits:78 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

แถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมฯ

Read more

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบอินทผลัมฯ...

08-06-2560 Hits:84 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบอินทผลัมฯ...

Read more

ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

01-06-2560 Hits:104 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ร่วมต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

Read more

ประชุมแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

31-05-2560 Hits:106 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579

Read more

 

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

932446
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
415
1237
1652
923752
14957
22926
932446
IP ของคุณ : 54.81.197.127
เวลา: 2017-09-25 07:55:58

ชนะเลิศวาดภาพ
รองชนะเลิศศิลปะ
ชนะเลิศภาพยนตร์
ชนะเลิศเล่านิทาน
รองชนะเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา
ชนะเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา
ชนะเลิศวิทยาศาสตร์ ตอนต้น
ชนะเลิศศิลปะ
ชนะเลิศวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศหุ่นยนต์
ชนะเลิศคณิตศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 opec pattani cup ครั้งที่ 2
ชนะเลิศ opec pattani cup ครั้งที่ 2
พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
Prev
Next