File Icon รับสมัครการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี opec pattani cup ครั้งที่ 2
File Icon ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระคำภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2559
File Icon งานวันการศึกษาเอกชน ๒๕๕๙
File Icon ประกาศผล "รางวัลทรงคุณค่า เกียรติยศแห่ง สช." (OPEC AWARDS)
File Icon เว็บไซต์ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
File Icon แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
File Icon ขอเชิญประชุมสัมมนาผู้บริหาร ครู ผู้สอนและบุคลากรโรงเรียนนอกระบบ
File Icon สารเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 60 ปี พ.ศ. 2559 วันที่ 16 มกราคม 2559
File Icon ผลการคัดเลือกครูผู้สอน ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)ฯ
File Icon โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย (พว.)

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

02-02-2016
ตรวจงวดงานก่อสร้างโรงเรียนศาสน์อิสลาม
02-02-2016
ติดตามดูแลนักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนอะเดร์รอซะห์ฯ
02-02-2016
ติดตามดูแลนักศึกษาฝึกงานโรงเรียนวัฒนธรรมอิสลาม
02-02-2016
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแล่วยเหลือนักเรียนฯ
01-02-2016
ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา(i-net) 2558
30-01-2016
งานมหกรรมวิชาการและสานสัมพันธ์ผู้ปกครองปีการศึกษา 2558
28-01-2016
พิธีเปิดโครงการการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ
27-01-2016
โครงการมหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซูลฯ
27-01-2016
มหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซูล(ศ็อล)ฯ
25-01-2016
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ด้านวิชาการฯ

กลุ่มอำนวยการ

File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

File Icon แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon แบบฟอร์มการขอเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
File Icon คู่มือการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพาอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. ๒๕๕๔
File Icon เอกสารประกอบการอบรม โครงการ”พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”
File Icon ผลงานทางวิชาการ...

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon ข้อมูลสารสนเทศ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
File Icon 290857ใบสมัครการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองและสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น
File Icon ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูฯ 2557
File Icon ตารางกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี2557
File Icon ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายงานผล I-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบo-net และ i-net
File Icon ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
File Icon รายงานผลการปฏิบัติการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 มกราคม 2557
File Icon ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการจัดทำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการฯ
File Icon คำสั่งศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข ล่าสุด
File Icon จำนวนคณะกรรมการจัดสอบ I-NET 56
File Icon คำสั่ง I-NET 56 ระดับศูนย์สอบ
File Icon ประชุมสนามสอบ O-NET 56
File Icon ประชุมสนามสอบ I-NET 56
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ตรวจงวดงานก่อสร้างโรงเรียนศาสน์อิสลาม

02-02-2016 Hits:21 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ตรวจงวดงานก่อสร้างโรงเรียนศาสน์อิสลาม

Read more

โครงการมหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซูลฯ

27-01-2016 Hits:20 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการมหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซูลฯ

Read more

มหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซูล(ศ็อล)ฯ

27-01-2016 Hits:6 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

มหกรรมวิชาการและเมาลิดุนรอซูล(ศ็อล)ฯ

Read more

กิจกรรม Sarapan Pagi กินกาแฟ แชร์พลัง สร…

20-01-2016 Hits:17 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

กิจกรรม Sarapan Pagi กินกาแฟ แชร์พลัง สร้างสันติสุข

Read more

งานมหกรรมวิชาการ 2015 โรงเรียนบำรุงอิสลา…

20-01-2016 Hits:32 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

งานมหกรรมวิชาการ 2015 โรงเรียนบำรุงอิสลาม

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 3 guests and no members online

487916
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
273
457
3779
479713
3397
18264
487916
IP ของคุณ : 54.82.102.217
เวลา: 2016-02-06 15:31:05

พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี พ.ศ.2556
Prev
Next