File Icon ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีฯ...
File Icon การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่อง A PRACTICAL ELT WORKSHOP สู่ความเป็นสากลในศตวรรษที่ 21
File Icon ประชาสัมพันธ์โครงการโอเน็ตเพื่อน้อง โรงเรียนกวดวิชาซาย คองซ์
File Icon ขอความร่วมมือในการเสนอประวัติและผลงานของครูฯ...
File Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
File Icon ประชาสัมพันธ์โรงเรียนกวดวิชาซาย คองซ์ เสนอโครงการ โอเน็ตเพื่อน้อง
File Icon ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 เพื่อเข้ารับการประเมินฯ...
File Icon ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิคระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 14
File Icon ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "Activate English"
File Icon ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ๑ และ ๒ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

08-12-2016
ประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาฯ 2560
07-12-2016
การออกกำลังกายตาม นโยบายของรัฐบาล...
06-12-2016
ประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มฯ สช.จังหวัด/อำเภอ ครั้งที่ 6/2559...
30-11-2016
ประชุมเสวนาในโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ...
30-11-2016
ร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกสอนจากประเทศอินโดนีเซีย
30-11-2016
กีฬาเป็นยาวิเศษ#สช.ปัตตานี ร่วมออกกำลังกาย#
29-11-2016
การประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ สกสค.
29-11-2016
คณะจากกระทรวงศึกษาธิการประเทศมาเลยเซียศึกษาดูงานฯ...
29-11-2016
การประชุมบูรณาการการจัดการศึกษาในสถานศึกษาปอเนาะ
29-11-2016
ประชุมคณะกรรมการบริการกลุ่มสวัสดิการออมทรัพย์บุคลากร

ประชาสัมพันธ์

22-07-2016
ประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
06-11-2015
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2557
25-03-2014
เงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิป.ตรีตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน2556ฯ

สช.จ.ปน. ได้โอนเงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 และเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่่างมีคุณภาพ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

Read more
26-02-2014
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สช.ปัตตานี ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read more
29-01-2014
การโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล  ประจำเดือนมกราคม 2557 เรียบร้อยแล้ว

Read more
21-01-2014
การโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี2/2556

ทาง สช.จ.ปัตตานี ได้โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ภาคเรียนที่ 2  ปีกาีรศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว

Read more
08-01-2014
การโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)และค่าอาหารกลางวัน2/2556

สช.ปัตตานีได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)และค่าอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ให้โรงเรียนดำเนินการส่งใบสำคัญรับเงินให้ สช.ปัตตานี โดยด่วนภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

Read more
25-12-2013
การโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2556

สช.จ.ปัตตานีได้ทำการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2556 และได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2555 (7 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read more
19-12-2013
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) สาขาการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 โดยในปีการศึกษา 2557 เปิดห้องเรียนที่วิทยาเขตปัตตานี และ วิทยาเขตหาดใหญ่ รับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป สมัครผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://www.grad.psu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีหมายเลขโทรศัพท์ 073-337-382 หรือที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   ผศ. ดร.ฐิติมดี อาพัทธนานนท์ โทรศัพท์ 080-544-9995

Read more
19-12-2013
จำหน่าย ไดอารี่ สช.
จำหน่าย ไดอารี่ สช.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดทำไดอารี่ สช. พ.ศ.2557 ราคาเล่มละ 200 บาท (มีจำนวนจำกัด) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.opec.go.th

Read more

กลุ่มอำนวยการ

File Icon คำขอรับการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
File Icon คำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน เป็นเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
File Icon การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลนักเรียน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

File Icon คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี 2559
File Icon มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
File Icon การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
File Icon แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon คู่มือการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพาอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. ๒๕๕๔
File Icon แบบฟอร์มการขอเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
File Icon เอกสารประกอบการอบรม โครงการ”พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”
File Icon ผลงานทางวิชาการ...

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon หนังสือ...ความรู้เบื้องต้นสะเต็ม...
File Icon สารสนเทศ สช.ปัตตานี 2559
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
File Icon นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑"
File Icon คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR)
File Icon เอกสารประกอบการอบรม SAR
File Icon แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon ข้อมูลสารสนเทศ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลศูนย์ฯตาดีกา 2557
File Icon ข้อมูลปอเนาะ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชนนอกระบบ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

File Icon ตารางการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนฯ...
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายงานผล I-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบo-net และ i-net
File Icon ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
File Icon รายงานผลการปฏิบัติการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 มกราคม 2557
File Icon ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการจัดทำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการฯ
File Icon คำสั่งศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข ล่าสุด
File Icon จำนวนคณะกรรมการจัดสอบ I-NET 56
File Icon คำสั่ง I-NET 56 ระดับศูนย์สอบ
File Icon ประชุมสนามสอบ O-NET 56
File Icon ประชุมสนามสอบ I-NET 56
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

การออกกำลังกายตาม นโยบายของรัฐบาล...

07-12-2016 Hits:4 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

การออกกำลังกายตาม นโยบายของรัฐบาล...

Read more

ประชุมคณะทำงาน "สารการศึกษาเอกชน …

25-11-2016 Hits:12 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมคณะทำงาน "สารการศึกษาเอกชน "ฅนตานี"

Read more

การสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู)...

19-11-2016 Hits:51 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

การสอบพนักงานราชการทั่วไป (ครู)...

Read more

ประมวลภาพพิธีรับรางวัลพระราชทานฯ 2558

14-11-2016 Hits:33 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประมวลภาพพิธีรับรางวัลพระราชทานฯ 2558

Read more

 

We have 12 guests and no members online

735089
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
404
931
4505
724341
6402
31688
735089
IP ของคุณ : 54.197.150.143
เวลา: 2016-12-10 19:01:48

ชนะเลิศวาดภาพ
รองชนะเลิศศิลปะ
ชนะเลิศภาพยนตร์
ชนะเลิศเล่านิทาน
รองชนะเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา
ชนะเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา
ชนะเลิศวิทยาศาสตร์ ตอนต้น
ชนะเลิศศิลปะ
ชนะเลิศวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศหุ่นยนต์
ชนะเลิศคณิตศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 opec pattani cup ครั้งที่ 2
ชนะเลิศ opec pattani cup ครั้งที่ 2
พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
Prev
Next