File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อหลักสูตร ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 2559
File Icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559
File Icon แบบสอบถามแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาและหน่วยงนในสังกัด
File Icon การประกวดแต่งคำประพันธ์กลอนสุภาพ(กลอนแปด) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
File Icon มหกรรมวิชาการ สช.ปัตตานี ประจำปี2559
File Icon การรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 2/2559
File Icon ประชาสัมพันธ์การอบรมเรื่องนาโนเทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา
File Icon การให้หยุดราชการเนื่องในวันตรุษอิดิ้ลฟิตรี (รายอปอซอ)
File Icon ประกาศ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
File Icon การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

28-09-2016
การแข่งขันกีฬาภายในต้านยาเสพติดโรงเรียนซอลีฮียะห์
28-09-2016
ตรวจการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างด้านกายภาพ
28-09-2016
เยี่ยมเยียนผู้ใบรับอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์
เยี่ยมเยียนผู้ใบรับอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์

28 กันยายน 2559นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางไปเยี่ยม ผู้ใบรับอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ เนื่องจากท่านป่วย ในนามของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอให้ท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป ค่ะ

Read more
27-09-2016
โครงการธนาคารโรงเรียน จิปิภพพิทยา
27-09-2016
การประเมินฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2559
26-09-2016
กิจกรรมมุ่งพัฒนาศิษย์พิชิต ONET
26-09-2016
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญสู่มาตรฐานสากล
23-09-2016
ประเมินโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนเอกชนฯ
21-09-2016
ประชุมคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน
16-09-2016
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาฯ

กลุ่มอำนวยการ

File Icon การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลนักเรียน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
File Icon คำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน เป็นเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
File Icon คำขอรับการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

File Icon คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี 2559
File Icon มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
File Icon การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
File Icon แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon คู่มือการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพาอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. ๒๕๕๔
File Icon แบบฟอร์มการขอเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
File Icon เอกสารประกอบการอบรม โครงการ”พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”
File Icon ผลงานทางวิชาการ...

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon หนังสือ...ความรู้เบื้องต้นสะเต็ม...
File Icon สารสนเทศ สช.ปัตตานี 2559
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
File Icon คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑"
File Icon เอกสารประกอบการอบรม SAR
File Icon กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR)
File Icon แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon ข้อมูลสารสนเทศ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญ2557
File Icon ข้อมูลโรงเรียนเอกชน ประเภทสอนศาสนาควบคู่สามัญ2557

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

File Icon ตารางการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนฯ...
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายงานผล I-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบo-net และ i-net
File Icon ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
File Icon รายงานผลการปฏิบัติการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 มกราคม 2557
File Icon ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการจัดทำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการฯ
File Icon คำสั่งศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข ล่าสุด
File Icon จำนวนคณะกรรมการจัดสอบ I-NET 56
File Icon คำสั่ง I-NET 56 ระดับศูนย์สอบ
File Icon ประชุมสนามสอบ O-NET 56
File Icon ประชุมสนามสอบ I-NET 56
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

เยี่ยมเยียนผู้ใบรับอนุญาตโรงเรียนอิสลามป…

28-09-2016 Hits:9 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

เยี่ยมเยียนผู้ใบรับอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์

28 กันยายน 2559นายทรงพล ขวัญชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้เดินทางไปเยี่ยม ผู้ใบรับอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์ เนื่องจากท่านป่วย ในนามของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ขอให้ท่านผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอิสลามประชาสงเคราะห์มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป ค่ะ

Read more

โครงการธนาคารโรงเรียน จิปิภพพิทยา

27-09-2016 Hits:7 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

โครงการธนาคารโรงเรียน จิปิภพพิทยา

Read more

การประเมินฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2559

27-09-2016 Hits:4 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

การประเมินฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 2559

Read more

กิจกรรมมุ่งพัฒนาศิษย์พิชิต ONET

26-09-2016 Hits:16 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

กิจกรรมมุ่งพัฒนาศิษย์พิชิต ONET

Read more

เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการสอบO-NET …

22-08-2016 Hits:69 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

เชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลการสอบO-NET และI-NET ตามเกณฑ์ที่กำหนด

Read more

 

File Icon ครั้งที่ 8/2557
File Icon ครั้งที่ 7/2557

We have 10 guests and no members online

673158
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
740
776
10329
657581
25236
21131
673158
IP ของคุณ : 54.196.153.46
เวลา: 2016-09-30 23:35:24

รองชนะเลิศอันดับ 3 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 opec pattani cup ครั้งที่ 2
ชนะเลิศ opec pattani cup ครั้งที่ 2
พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนดูวอกึนนือรี รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
ชุมชนกะลูแป รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนอิสลามพัฒนา รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนรัศมีสถาปนารองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยาชนะเลิศการแข่งขันฟุตซอลนักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี
ฟุตซอลสัมพันธ์การศึกษาเอกชน
การประกวดงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงเรียน (อย.น้อย)
ตัวแทนระดับจังหวัด พูดเล่าเรื่องเมืองน่าอยู่ พูดสดในรายการวิทยุของดีเจช้าง
รางวัลชนะเลิศ"เด็กยุคใหม่ฉลาดซื้อฉลาดกิน"โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์(เพิ่มเติม)
Prev
Next