File Icon เชิญประชุมปฏิบัติการผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เรื่อง การจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่และกิจกรรมสร้างสรรค์ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
File Icon คู่มือและแนวทางการประกันคุณภาพฯ...
File Icon ขับเคลื่อน 12 วาระปัตตานี ปี2560
File Icon ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
File Icon การอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
File Icon ขอเชิญครูโรงเรียนเอกชนสมัครเข้าร่วมการอบรมสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
File Icon โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ...
File Icon รายชื่อผู้สมัครสอบและระเบียบการเข้าร่วมโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการ...
File Icon การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2560
File Icon ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายหนังสือแนวคำวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทางแท่ง เล่ม1

กิจกรรม สช./รร.ในสังกัด

20-05-2017
ปัจฉิมนิเทศครูผู้สอนที่ศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาครูฯ
17-05-2017
สรุปผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจฯ
16-05-2017
ประชุมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข่าวสารฯ
15-05-2017
พิธีปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2
09-05-2017
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2560
09-05-2017
ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม...
08-05-2017
ผู้ตรวจราชการฯเยี่ยมน้องค่ายพรีโอลิมปิก...
08-05-2017
การประชุมพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2
06-05-2017
พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการปีที่ 2
06-05-2017
เมาลิดสัมพันธ์เพื่อเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 8

ประชาสัมพันธ์

02-02-2017
ประชุมประจำเดือนสัญจรผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ
12-01-2017
นักเรียนโรงเรียนวรคามินทร์อนุสรณ์เข้าเยี่ยมคารวะ...
22-07-2016
ประชุมติดตามผลสัมฤทธิ์การยกระดับคุณภาพการศึกษา
06-11-2015
ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2557
25-03-2014
เงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิป.ตรีตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน2556ฯ

สช.จ.ปน. ได้โอนเงินอุดหนุนปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่ตุลาคม-พฤศจิกายน 2556 และเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่่างมีคุณภาพ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว

Read more
26-02-2014
โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สช.ปัตตานี ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read more
29-01-2014
การโอนเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนมกราคม 2557

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี  ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล  ประจำเดือนมกราคม 2557 เรียบร้อยแล้ว

Read more
21-01-2014
การโอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี2/2556

ทาง สช.จ.ปัตตานี ได้โอนเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี  ภาคเรียนที่ 2  ปีกาีรศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว

Read more
08-01-2014
การโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)และค่าอาหารกลางวัน2/2556

สช.ปัตตานีได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)และค่าอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 เรียบร้อยแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีโรงเรียนเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ให้โรงเรียนดำเนินการส่งใบสำคัญรับเงินให้ สช.ปัตตานี โดยด่วนภายในวันที่ 15 มกราคม 2557

Read more
25-12-2013
การโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2556

สช.จ.ปัตตานีได้ทำการโอนเงินอุดหนุนรายบุคคลประจำเดือนธันวาคม 2556 และได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคลปรับเพิ่มเงินเดือนครูวุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่เดือน มีนาคม - กันยายน 2555 (7 เดือน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read more

กลุ่มอำนวยการ

File Icon คำขอรับการอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับครูโรงเรียนเอกชนในระบบปีงบประมาณ พ.ศ.2560
File Icon คำขอเบิกจ่ายเงินอุดหนุนจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริง ณ วันที่ 10 มิถุนายน เป็นเงินค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน
File Icon การขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูลนักเรียน สำรวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
File Icon รายการโอนเงินสวัสดิการค่าช่วยเหลือบุตรเข้าบัญชีเงินฝากครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
File Icon ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 5) 2556
File Icon ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
File Icon ฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2556

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

File Icon คู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือและเนตรนารี 2559
File Icon มาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยก่อนเปิดภาคเรียน
File Icon การจัดตั้งหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและการดำเนินงานลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
File Icon แบบฟอร์มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
File Icon เอกสารประกอบการปรับความรู้พื้นฐาน
File Icon กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน
File Icon คู่มือการดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการให้เงินอุดหนุนสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพาอำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย พ.ศ. ๒๕๕๔
File Icon แบบฟอร์มการขอเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)
File Icon เอกสารประกอบการอบรม โครงการ”พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”
File Icon ผลงานทางวิชาการ...

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์

File Icon บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(รายงานผล2558-2559)
File Icon การบรูณาการความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเด็ก Pattani Smart Kids
File Icon หนังสือ...ความรู้เบื้องต้นสะเต็ม...
File Icon สารสนเทศ สช.ปัตตานี 2559
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
File Icon คู่มือการบริหารจัดการ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon นโยบาย "ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้และทักษะชีวิตสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑"
File Icon เอกสารประกอบการอบรม SAR
File Icon กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self – Assessment Report: SAR)
File Icon แนวทางการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
File Icon ข้อมูลสารสนเทศ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
File Icon แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
File Icon นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
File Icon คำรับรองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2558
File Icon คลังข้อสอบออนไลน์ สช.ปัตตานี
File Icon ปีการศึกษา 2558 ปีแห่งการพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการคิด
File Icon โครงการปัตตานีเมืองแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน
File Icon ข้อมูลสรุปสถานศึกษาเอกชน สช.ปัตตานี2557
File Icon ข้อมูลสถานศึกษาแยกประเภทและการขอรับเงินอุดหนุน2557

กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

File Icon คู่มือและแนวทางการประกันคุณภาพฯ...
File Icon การทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 2560
File Icon ตารางการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนฯ...
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการจัดสอบมาตรฐานอิสลามศึกษา (I-NET) 2558 ระดับศูนย์สอบ
File Icon รายงานผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายงานผล I-NET ปีการศึกษา 2557
File Icon รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบo-net และ i-net
File Icon ประกาศรับสมัครสอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1 ปี 2557
File Icon รายงานผลการปฏิบัติการสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556 วันที่ 25 มกราคม 2557
File Icon ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงในการจัดทำอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการฯ
File Icon คำสั่งศูนย์สอบสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ๒๕๕๗ ฉบับแก้ไข ล่าสุด
File Icon จำนวนคณะกรรมการจัดสอบ I-NET 56
File Icon คำสั่ง I-NET 56 ระดับศูนย์สอบ
File Icon ประชุมสนามสอบ O-NET 56
File Icon ประชุมสนามสอบ I-NET 56
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

สรุปผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจฯ

17-05-2017 Hits:3 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

สรุปผลโครงการเสริมสร้างความเข้าใจฯ

Read more

พิธีปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2

15-05-2017 Hits:11 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

พิธีปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2

Read more

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม...

09-05-2017 Hits:11 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม...

Read more

การประชุมพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2

08-05-2017 Hits:22 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

การประชุมพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2

Read more

พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการปีที่ 2

06-05-2017 Hits:18 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการปีที่ 2

Read more

ประชุมผู้บริหารในโครงการพระราชดำริฯ

04-05-2017 Hits:39 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมผู้บริหารในโครงการพระราชดำริฯ

Read more

ประชุมโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนฯ...

27-04-2017 Hits:22 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ประชุมโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนฯ...

Read more

ร่วมพิธี วันจักรีฯ...

06-04-2017 Hits:29 กิจกรรม สช.ปัตตานี Super User

ร่วมพิธี วันจักรีฯ...

Read more

 

We have 50 guests and no members online

839906
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
496
588
1168
835342
21654
16366
839906
IP ของคุณ : 23.20.179.211
เวลา: 2017-05-23 09:59:05

ชนะเลิศวาดภาพ
รองชนะเลิศศิลปะ
ชนะเลิศภาพยนตร์
ชนะเลิศเล่านิทาน
รองชนะเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา
ชนะเลิศสุขศึกษาและพลศึกษา
ชนะเลิศวิทยาศาสตร์ ตอนต้น
ชนะเลิศศิลปะ
ชนะเลิศวิทยาศาสตร์
ชนะเลิศหุ่นยนต์
ชนะเลิศคณิตศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 3 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 2 opec pattani cup ครั้งที่ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1 opec pattani cup ครั้งที่ 2
ชนะเลิศ opec pattani cup ครั้งที่ 2
พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ 2556
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟุตซอลสัมพันธ์ชุมชน Triam Relationship ครั้งที่ 2
Prev
Next