หน้าแรก

Slide - Welcome
ยินดีต้อนรับ ...

องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

Image is not available
Slide - eBook
สช.จ.ปัตตานี ลดใช้กระดาษในสำนักงาน

กระดาษ 1 ตัน ทำลาย "ต้นไม้" ถึง 17 ต้น! เรามาร่วมกันลดใช้กระดาษในสำนักงานกันนะคะ

Image is not available
PlayPause
Exit full screenEnter Full screen
previous arrow
next arrow

My Office

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

E-Doc

ระบบรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Filing

ระบบรับ – ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

E-Mail

ระบบรับ – ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนเอกชน “ในระบบ”

Slide 1
0
โรงเรียน
6,0
ครู
93,0
นักเรียน

โรงเรียนเอกชน “นอกระบบ”

Slide 1
0
สถานศึกษา
4,0
โต๊ะครู ผู้ช่วยโต๊ะครู ผู้สอน
69,000
ผู้เรียน

สื่อการเรียนรู้

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี

องค์กรที่มุ่งพัฒนาการศึกษาเอกชน ให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขัน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

ระบบสารสนเทศ

PEDC

ระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรียนและประวัติผู้เรียน ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน

PEIL

ระบบจัดการข้อมูลปอเนาะ ตาดีกา
และสอนศาสนาอิสลาม

REGIS

ระบบงานทะเบียน

PESO

ศูนย์บริการการศึกษาเอกชนออนไลน์

PSIS

ระบบจัดการข้อมูลเงินอุดหนุน

PSFS

ระบบบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนออนไลน์

E-SAR

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

NSM

ระบบจัดการโรงเรียนนอกระบบ

ข่าวสาร สช.อำเภอ

กฎหมายเกี่ยวกับ สช.

สวัสดิการบุคลากร

ติดต่อเรา

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
Office of the Private Education Pattani Province

21 ถนนสฤษดิ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี 94000

0-7333-2760
0-7333-7440
ติดต่อเรา