สช.อ.ปะนาเระ ตรวจติดตาม และกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในสังกัด

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายรุสมาน นิเฮง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 2 โรง ได้แก่ 1.โรงเรียนนูรูลฮีดายะห์อัลอิสลามียะห์ ตำบลพ่อมิ่ง 2.โรงเรียนอะเดร์รอซะห์อิสลามียะห์ ตำบลดอน ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ที่ 062/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามและกำกับการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอปะนาเระ ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและครูที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา